SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Åtgärderna kan vara av teknisk eller organisatorisk karaktär. Åtgärder av teknisk karaktär kan vara anskaffande av utrustning för brandsläckning medan åtgärder av organisatorisk karaktär kan vara utbildning och information. För att uppfylla dessa krav bör ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas under byggnadens eller anläggningens hela användningstid. I detta ingår att brandskyddet bör dokumenteras.

SBA dokumentationen
Vi upprättar dokument anpassat för fastighetsägare, små och stora organisationer.

I arbetet med dokumentationen kontrollerar vi det byggnadstekniska brandskyddet så att ni på ett enkelt sätt kan förstå hur ni skall genomföra en egenkontroll.   Vi går igenom er organisation för att sedan sammanställa allt till ett smidigt system.  Med upprättade kontrollritningar kommer varje enskild egenkontroll kännas tryggare. 

SBA kontrollritning jotac brandskydd egenkontroll

Kontrollritning
I arbetsprocessen med dokumentet upprättar vi kontrollritningar som bidrar  till en enklare egenkontroll. 
Vi hjälper även till med utbildning av brandskyddsansvariga och brandskyddskontrollanter.

 

 

Vem skall bedriva SBA?
Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska alla byggnader och anläggningar ha ett skäligt brandskydd. I SRVFS 2004:3 har Räddningsverket gett sin tolkning att detta innebär att man också bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. Det betyder att det bör finnas ett systematiskt brandskyddsarbete för alla byggnader, dock i varierande omfattning.