Brandprojektering

Vid ombyggnad, ändring och tillbyggnad krävs det att det byggnadstekniska brandskyddet dokumenteras i en brandskyddsbeskrivning. Vi brandprojekterar och upprättar dokument enligt förenklade dimensioneringen så att gällande föreskrifter och allmänna råd i Boverkets byggregler uppfylls. 

I dokumentet ska det framgå förutsättningar för det byggnadstekniska brandskyddet och hur den uppförda byggnadens brandskydd är utformat med bland annat:

  • Projekteringsförutsättningar
  • Utrymningsstrategi
  • Brandtekniska installationer
  • Skydd mot brandspridning
  • Bärförmåga vid brand

Till dokumentet bifogas brandritningar som visar och beskriver hur brandskyddat är utformat.

Att projektera i ett tidigt skede underlättar för alla involverade och brandskyddet kan på så vis utformas mer kostnadseffektivt. Efter slutbesked och när byggnaden eller ändringen är godkänd  kan brandskyddsdokumentationen användas som grund till upprättande av det systematiska brandskyddsarbete (SBA).